Termeni si conditii

Bifarea căsuței de Termeni și Condiții are valoare contractuală.

Contractul este încheiat între:
SOUL BLOOM S.R.L. cu sediul în Str. Măguricea, Nr.2, Bl.4A, Sc.1, Et.3, Ap.10, Nr. Reg. Com. J40/2986/2021, CUI/CIF 43767156, cont bancar RO36 INGB 0000 9999 0769 1587 deschis la ING Bank Bucuresti, reprezentată de Cristina Oțel, numit in continuare PRESTATORUL
și
beneficiarul, persoana care achiziționează programul online numit în continuare CLIENTUL.
Părțile au convenit să încheie acest Contract de prestări servicii (numit în continuare “Contractul”), în următoarele condiții:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 1 Obiectul prezentului contract este prestarea de servicii de training de dezvoltare personală, conform programului achiziționat de către beneficiar și pentru perioada aferentă menționată în descrierea programului, de care Clientul ia act de pe platforma de e-shop a site-ului www.soulbloom.ro la momentul achiziționării prin plata cu card bancar a programului ales.

II. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE
Art. 2 Modalitati și politică de livrare.

Să livreze programul cu durata stabilita, pe temele agreate cu beneficiarul si incluzand componentele specifice.
Serviciile sunt livrate online, participanții la program primesc access in platforma, după ce plata este confirmată. 

Art. 3 Clientul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului asistență și sprijin constând în:

• Participarea la fiecare sesiune de training, la datele stabilite de comun acord, dacă este inclus în programul ales și plătit.
• Un comportament decent și cooperant pe toată durata trainingului, indiferent de tipul programului ales.
• Confidențialitatea despre întregul program de training achiziționat – materiale video și audio, materiale scrise, ateliere, sesiuni online etc. Distribuirea materialelor, comunicarea datelor de access în platorma de cursuri către terțe persoane, înregistrarea convorbirilor din timpul programului acolo unde ele există sunt strict interzise și intră sub incidența datelor cu caracter personal, sub sancțiunea achitării de daune-interese în cuantum de 10.000 euro.
• Odată cu semnarea contractului clientul ia act de faptul că programul îi este dedicat doar pentru perioada menționată la momentul achiziției și nu mai mult.

III. PLĂȚI ȘI TERMENE DE PLATĂ
Art. 3 Clientul trebuie să aibă rezidența fiscală în România și va remunera PRESTATORUL în lei pentru serviciile efectuate cu suma conform programului achiziționat.
Plata se va face cu card bancar prin intermediul procesatorului online securizat de plăți netopia.ro.
Clientul va plati în avans contravaloarea serviciilor prestate, prin plata cu card bancar și i se va emite factura fiscală automat.
Neefectuarea plății atrage după sine rezilierea contractului, fără ca prestatorul să fie obligat la plata unor penalități sau a altor despăgubiri.
Clientul are posibilitatea de a cere returnarea banilor dacă nu este mulțumit de programul achiziționat numai în condițiile menționate în descrierea respectivului program la momentul înscrierii.

IV. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 4 Contractul este încheiat pentru perioada menționată în descrierea programului. În ipoteza neexecutării ori executării necorespunzătoare a obligațiilor sale de către una dintre părti, prezentul Contract poate fi reziliat respectând termenul și condițiile menționate în descrierea programului (un exemplu ar putea fi predarea în termenul prevăzut a tuturor fișelor de lucru completate care să demonstreze că Clientul a parcurs întregul program de training).

V. CONFIDENȚIALITATE ȘI DREPTURI DE AUTOR
Art. 5 Între Prestator și Client există o relație confidențială în virtutea căreia Prestatorul a dezvăluit Clientului și ar putea dezvălui în continuare informații comerciale de valoare și confidențiale, inclusiv idei referitoare la relațiile cu publicul, cercetare, comercializare, strategii, precum și planuri interne și informații despre Prestator și Produsele acestuia – concepte, programe, prezentări, metode. Orice dezvăluire neautorizată a acestor informații către terți poate produce prejudicii Prestatorului. Clientul va trebui să păstreze astfel de informații confidențiale strict secrete și să nu le dezvăluie nici unei terțe părți fără acordul prealabil scris al Prestatorului

Art. 6 Toate prevederile de la Art.7 se aplică și Prestatorului. Acesta va trebui să păstreze toate informațiile confidențiale care i-au fost încredințate despre Client și să nu le dezvăluie nici unei terțe părți fără acordul prealabil scris al acestuia.
Art. 7 Clientul nu are voie să folosească și să implementeze niciunul dintre conceptele, campaniile sau acțiunile propuse de Prestator, fără acordul scris al acestuia și fără a plăti contravaloarea acestora, pe care o va stabili de comun acord cu PRESTATORUL.
Art. 8 Drepturile de autor asupra conținutului și structurii programului de training livrat de către Prestator aparțin acestuia, toate acestea pot fi folosite de către Prestator în alte cursuri/traininguri și cu alți clienți, întrucât acestea îi aparțin și sunt protejate de drepturi de autor. Lucrarea nu poate fi folosită de către beneficiar fără acordul scris al prestatorului, în nicio formă și nicio înregistrare nu poate fi efectuată și folosită de către beneficiarul client, fără acordul prestatorului.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
Art. 9 Părțile se obligă reciproc la executarea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale, înțelegând că în caz de neexecutare în tot sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor prevăzute în acest Contract, oricare dintre părți are dreptul la rezilierea contractului cu daune-interese.
Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere a obligațiilor contractuale asumate, partea în culpă datorează penalități de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere, fără ca totalul penalităților să poată depăși suma asupra căreia au fost calculate.
Dacă una dintre părți nu a executat oricare din obligațiile ce îi reveneau potrivit prezentului contract, cealaltă parte, sub rezerva executării propriilor obligații, este îndreptățită la una din următoarele căi de acțiune:
• să ceară executarea obligațiilor celeilalte părți, acordând un termen suplimentar, de o durata rezonabilă;
• să declare prezentul contract reziliat de plin drept, fără nici o altă formalitate prealabilă și fără a se apela la concursul instanțelor judecătorești, dacă neexecutarea oricăreia dintre obligațiile ce-i reveneau prin contract constituie o încălcare esențială a acestuia.

VII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Art. 10 Orice neînțelegere între părțile contractante, decurgând din încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract sau în legătură cu acesta, se va soluționa pe cale amiabilă.
În caz de eșec al concilierii, oricare din Părți va putea supune diferendul soluționării finale de către o instanță arbitrală în conformitate cu Regulile de Arbitraj ale Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României. Instanța va fi compusă din trei arbitri aleși potrivit Regulilor de arbitraj. Locul desfășurării arbitrajului va fi București. Arbitrajul se va desfășura în limba română.

VIII. FORȚĂ MAJORĂ
Art. 11 Forța majoră uzual definită apără de răspundere partea care o invocă, sub condiția notificării scrise a celeilalte părți în termen de 15 zile de la producerea cazului de forță majoră.

IX. NOTIFICĂRI
Art. 12 Notificările de tipul factură, crearea contului de utilizator pe platforma online, viitoare actualizări la programele deja achiziționate se vor transmite pe e-mail. Orice altă notificare sau altă înștiințare pe care o parte o datorează celeilalte în conformitate cu prezentul Contract va fi considerată comunicată dacă este transmisă celeilalte părți la adresa menționată în prezentul Contract sau la orice altă adresă adusă în scris la cunoștință celeilalte părți, prin înmânare, cu semnătură de primire.

Notificările transmise prin e-mail vor fi considerate comunicate în ziua transmiterii, dacă sunt trimise înainte de ora 18:00 într-o zi lucrătoare sau, în caz contrar în următoarea zi lucrătoare. Notificările transmise prin înmânare, cu semnătură de primire sunt considerate a fi comunicate în ziua când au fost efectiv primite.

X. PREVEDERI FINALE
Art. 13 Clientul își dă acordul neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea realizării obiectului prezentului contract, iar Beneficiarul se angajează să respecte drepturile stabilite prin lege (GDPR) în favoarea Clientului, respectiv: dreptul de acces, dreptul de modificare, dreptul de rectificare și dreptul de ștergere, dreptul de restricționare, dreptul de opoziție.

Dacă o clauză a acestui contract este considerată de către o instanță judecătorească, tribunal arbitral sau de o altă autoritate competență, ca nefiind valabilă ori legală, acea clauză va fi disjunsă de restul contractului, care va continua să fie valabil și executabil în condițiile legii. În cazul în care nevalabilitatea este de o asemenea natură încât să împiedice fundamental realizarea obiectului contractului, părțile vor începe imediat și cu bună credință negocieri pentru a o complini.

Orice modificări de taxe și/sau impozite cu efect direct sau indirect asupra executării obligațiilor prevăzute în prezentul contract vor conduce la reactualizarea automată a devizelor și/sau a facturilor.

Fiecare și toate clauzele acestui Contract au fost negociate și agreate de părți și reprezintă voință completă și exclusivă a părților cu privire la obiectul acestui Contract, înlăturând orice altă înțelegere anterioară, verbală sau scrisă, cesiunea drepturilor ce rezultă din acest contract către terți fiind exclusă, cu excepția cazului în care cedentul obține acordul scris prealabil al celeilalte Părți contractante.
Părțile convin în mod expres că orice modificare a Contractului să fie valabil realizată numai cu acordul scris și semnat al acestora.

Prezentul contract se încheie astăzi, la momentul achiziționării programului de către client, în București, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

XI. POLITICĂ DE RETUR

Art 14. Conform Ordonantei de Urgenta Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative:
– Inainte de expirarea perioadei de retragere, Clientul are dreptul de a se retrage din prezentul contract, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat cele prevazute la art.13 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr.34/2014, in termen de 14 zile incepand cu ziua in care intra in posesia digitala produsului.

Art 15. Prestatorul va rambursa contravaloarea produsului in maximum 14 (paisprezece) zile de la data informarii prin trimiterea unui mail la cristina.otel@soulbloom.ro. de catre client asupra deciziei sale de retragere din contract, in contul bancar ales de catre acesta.

Politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal

Ultima actualizare: Iunie 2020

Informații generale privid protecția datelor cu caracter personal

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale administratorului paginii www.soulbloom.ro.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.soulbloom.ro. („Site-ul”)

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, administratorul www.soulbloom.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care alegeți să folosiți această opțiune.

Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal

1. În scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al administratorului www.soulbloom.ro de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră, însa anumite funcționalități ale paginii web nu vor fi disponibile.

2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, administratorul paginii web prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

• pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, SMS), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de administratorul paginii web, prin intermediul paginii web.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

3. Pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al administratorului paginii web de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, administratorul www.soulbloom.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, administratorul www.soulbloom.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină www.soulbloom.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

• pentru administrarea Site-ului;
• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către administratorul paginii web prin intermediul Site-ului;
• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către administratorul paginii web pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

• Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către administratorul paginii web, conform celor descrise în prezentul document.
• Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea administratorul paginii web cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.
• Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către administratorul paginii web a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar căruia i-au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
o acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
o în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
o în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
o în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
o în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
o datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorul paginii web să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

• Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
o persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
o prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
o operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
o persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
• Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către administratorul paginii web către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
• Dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
o în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al administratorul paginii web sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care administratorul paginii web poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
o în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
• Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru informatii suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: cristina.otel@soulbloom.ro.